ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ

Ι. Νομο-κανονιστικό πλαίσιο

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 248 του ν. 4957/2022 που αφορά στις «Μετακινήσεις» μελών των ομάδων έργου, που απασχολούνται στον ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, οι οποίες μετακινήσεις είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, σημειώνουμε τα εξής:

Το εφαρμοστέο νομο-κανονιστικό πλαίσιο διαφοροποιείται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης του έργου. Τα έργα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, με βάση την πηγή χρηματοδότησής τους:

Κατηγορία Α: Υπάγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή κληροδοτήματα ή ίδιους πόρους.

Οι δαπάνες των μετακινήσεων, που καλύπτονται από αυτά, διέπονται από τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 248 παρ. 3 του ν. 4957/2022.  

Κατηγορία Β: Υπάγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν έργα χρηματοδοτούμενα από Δημόσιους Φορείς λ.χ., Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΓΓΕΤ (πχ matching funds), ΕΛΙΔΕΚ, συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας κ.λπ..

Οι δαπάνες των μετακινήσεων, που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των έργων αυτών διέπονται από την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’  του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 248 παρ. 2 του ν. 4957/2022.  

Προϋποθέσεις έγκρισης της δαπάνης μετακίνησης:

  1. Απαιτείται προέγκριση της μετακίνησης, για την οποία υποβάλλεται από τον Ε/Υ “Αίτημα Μετακίνησης” μέσω webresCom τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης που αφορά στην προγραμματισμένη μετακίνηση.
  2. το ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης του προσωπικού ανά ημερολογιακό έτος για το σύνολο των έργων/προγραμμάτων που (συγ)χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ορίζεται σε εκατό (100) ημέρες (άρθρο 248 παρ. 2 του ν. 4957/2022).
  3. O μετακινούμενος δεν βρίσκεται σε άδεια από την υπηρεσία του.

Τονίζεται ότι, πέραν των νομοθετικών διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν ειδικοί συμβατικοί όροι και κανονιστικές διατάξεις που θέτει ο Φορέας Χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο ή τη συγκεκριμένη κατηγορία έργου.

ΙΙ. Γενικοί κανόνες νομιμότητας, σκοπιμότητας και επιλεξιμότητας των δαπανών μετακίνησης 

Για τη νομιμότητα και επιλεξιμότητα των μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι διοικητικές αποφάσεις που σχετίζονται με την αποδοχή διαχείρισης ενός έργου (έναρξη έργου και έγκριση συνολικού και ετήσιου προϋπολογισμού).
  2. Να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης.
  3. Η μετακίνηση (για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, δειγματοληψίες, συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, συναντήσεις εργασίας) να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου/προγράμματος και να συνδέεται με το φυσικό αντικείμενο αυτού.
  4. Ο μετακινούμενος να ανήκει στην  ομάδα έργου, όπως έχει καταχωρηθεί στο σύστημα όταν απαιτείται από το κανονιστικό πλαίσιο του Φορέα Χρηματοδότησης και να έχει ενεργή σύμβαση με τον ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ. Σημειωτέο ότι ο μετακινούμενος μπορεί -σύμφωνα με το άρθρο 248 παρ. 1 του ν. 4957/2022- να είναι και τρίτο φυσικό πρόσωπο που προσκαλείται στο πλαίσιο έργου/προγράμματος του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ.
  5. Η μετακίνηση να πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να συνάδει με τους κανόνες του πλαισίου χρηματοδότησης και να είναι εντός των χρονικών ορίων του έργου.
  6. Να προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινούμενων στο αίτημα πληρωμής του Ε/Υ.
  7. Όλα τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να είναι εξοφλημένα και να εκδίδονται στα στοιχεία των μετακινούμενων (αναφορά ονοματεπώνυμου του μετακινούμενου) με τη μορφή απλών αποδείξεων. Τονίζεται ότι γίνονται αποδεκτές μόνο αποδείξεις και όχι τιμολόγια.

Ενδεικτικά παραδείγματα μη επιλεξιμότητας:

Προς αποφυγή μη προσηκουσών ενεργειών και υποβολής απορριπτέων αιτημάτων από τους Ε/Υ παρατίθενται κατωτέρω παραδείγματα μη επιλέξιμων δαπανών:

(α) Δεν μπορεί να καλυφθεί από έργο διαχείρισης των εσόδων ΠΜΣ δαπάνη μετακίνησης διδάσκοντος στο ΠΜΣ, για συμμετοχή σε συνέδριο, σεμινάριο, workshop, εάν δεν υπάρχει ειδική τεκμηρίωση ότι η μετακίνηση συνδέεται απολύτως με το παρεχόμενο στο πλαίσιο του ΠΜΣ έργο, ήτοι δαπάνη για συμμετοχή διδάσκοντος ή φοιτητή σε συνέδριο δεν καλύπτεται, εκτός και αν η παρουσίαση-ομιλία στο συνέδριο αφορά στην παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων, εργασίας, μελέτης που προκύπτει από διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού φοιτητή).

(β) δεν μπορεί να καλυφθεί δαπάνη μετακίνησης προσώπου που δεν έχει εγκριθεί ότι εμπίπτει στην ομάδα έργου και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει ενεργή σύμβαση απασχόλησης με τον ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ ή/και σε κάθε περίπτωση βρίσκεται εντός της διάρκειας του έργου (αναλόγως των ειδικών κανόνων που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο).

(γ) δεν μπορεί να καλυφθεί δαπάνη μετακίνησης εάν έχει καλυφθεί πλήρως ή μερικώς από άλλη πηγή χρηματοδότησης εντός ή εκτός του ΔΙΠΑΕ (λ.χ. τακτικός προϋπολογισμός, από άλλο φορέα).

Εν κατακλείδι σημειώνουμε ότι οι Ε/Υ πρέπει να μελετούν το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 248 του ν. 4957/2022), τον Κανονισμό Μετακινήσεων του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ που συνιστά παράρτημα του Οδηγού Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, όπως εκάστοτε ισχύει, πριν υποβάλλουν αίτημα κάλυψης μετακίνησης στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ.