1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 37429/06-10- 2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ5Ω546ΨΖ3Π-6ΡΚ)