40120/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης 5 θέσεων συνεργατών στα πλαίσια του έργου «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Γεωργία (Κωδ. Έργου 80762)»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Γεωργία (Κωδ. Έργου 80762)» που χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ (Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δρ. Περικλή Χατζημίσιο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου πέντε (5) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα).

Αρχείο Πρόσκλησης

Αίτηση Υποψηφιότητας

Προθεσμία Υποβολής Φακέλου: Παρασκευή, 11.10.2019, και ώρα 14:30