30181/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΝΑΝΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ-ΝΕΑ ΟΔΟΣ» (Κωδ. Έργου 30253)» το οποίο υλοποιείται
στα πλαίσια της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Α. Μητρόπουλο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας έναν
(1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληρεί συγκεκριμένα προσόντα.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ), ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά συστημένα και θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν το
αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα, 13/09/2021, και ώρα 13:30