14395/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»…

Continue Reading14395/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10767/09-03- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛΙ446ΨΖΕΠ-7ΙΑ)

Απόφαση-Πρακτικού-243_29.03.2023-Α3-5Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10767/09-03- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛΙ446ΨΖΕΠ-7ΙΑ)

1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10769/09-03- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΡΜ846ΨΖ3Π-900)

Απόφαση-Πρακτικού-243_29.03.2023-Α3-6Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10769/09-03- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΡΜ846ΨΖ3Π-900)

1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10814/09-03- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0Ρ846ΨΖ3Π-07Μ)

Απόφαση-Πρακτικού-243_29.03.2023-Α3-4Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10814/09-03- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0Ρ846ΨΖ3Π-07Μ)

1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 8851/02-03- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 66ΕΑ46ΨΖ3Π-Κ1Ψ)

Απόφαση-Πρακτικού-243_29.03.2023-Α3-3Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 8851/02-03- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 66ΕΑ46ΨΖ3Π-Κ1Ψ)

1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 5228/09-02- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 90ΘΩ46ΨΖ3Π-ΒΕΝ)

Απόφαση-Πρακτικού-243_29.03.2023-Α3-1Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 5228/09-02- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 90ΘΩ46ΨΖ3Π-ΒΕΝ)

1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10774/09-03- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΝΡ546ΨΖ3Π-ΕΜΚ)

Απόφαση-Πρακτικού-243_29.03.2023-Α3-2Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10774/09-03- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΝΡ546ΨΖ3Π-ΕΜΚ)

13375/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή́ Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου τηςΕλλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΠΜΣ Ψηφιακό Μάρκετινγκ - ΔΙΠΑΕ (Κωδ.Έργου 30320)» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους,…

Continue Reading13375/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

13378/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή́ Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου τηςΕλλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνης Γεωργίας γιαπαρακολούθηση-βελτίωση παραγωγής και εκπαίδευση αγροτών» με Κωδικό Έργου…

Continue Reading13378/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

13374/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο:«Πιλοτική Εφαρμογή του Προτύπου"ANTIOXCERT" σε Κύρια Αγροδιατροφικά Προϊόντα(Κωδ. Έργου 20958)»…

Continue Reading13374/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ