10804/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Την υπ’ αριθμ. 239/08-03-2023 – Θέμα Α3.9 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Οικονομική Διαχείριση των Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.» [ΚΕ 80336] (εφεξής «έργο»), το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και τελεί υπό την εποπτεία του Καθηγητή κ. Σταμάτη Αγγελόπουλου, Επιστημονικά Υπευθύνου του Έργου,
προκηρύσσει μία (1) θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους
απασχόλησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 243 παρ. 1.η), 4, 5, σε συνδυασμό με το άρθρο 246 παρ. 5 του
ν. 4957/2022, υπό τους κάτωθι όρους

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 09/03/2023 έως 20/03/2023 και ώρα 15:00