13378/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή́ Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της
Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνης Γεωργίας για
παρακολούθηση-βελτίωση παραγωγής και εκπαίδευση αγροτών» με Κωδικό Έργου 80570 (MIS 5136493,
πράξη ΚΜΡ6-0086976) που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ –
Κεντρική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2014-2020» «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο της δράσης
«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αλκιβιάδη
Τσιμπίρη, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου
έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα για χρονική
διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 24/03/2023 έως 03/04/2023 και
ώρα 15:00