ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΕ 2022-23

Ενημερώνουμε τα μέλη ΔΕΠ ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6125/15-02-2023 Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης Έρευνας ΕΛΚΕ/ ΔΙΠΑΕ, βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.