Προϋπολογισμός Έργου & έκδοση παραστατικών στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας. 

Προϋπολογισμός Έργου και έκδοση παραστατικών προς εκκαθάριση στον  Ε.Λ.Κ.Ε ΔΙ.ΠΑ.Ε στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας.  Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 117Α, Ν.…

Continue ReadingΠροϋπολογισμός Έργου & έκδοση παραστατικών στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας.