Εγκύκλιος για τη διαδικασία διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών προμηθειών / υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016.

Καταργήθηκε από 01/09/2021

 1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Αίτησης για Διενέργεια Διαγωνισμού (Έντυπο ΕΔ26- “Αίτηση για τη διενέργεια διαγωνισμού”) συνοδευόμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο της Εισήγησης.
 2. Καταχώρηση της Αίτησης για διενέργεια διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ
 3. Έγκριση της Αίτησης για διενέργεια διαγωνισμού από την Ε.Ε.Δι. του Δι.Πα.Ε. και καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ
 4. Συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων στο πλαίσιο συνοπτικού διαγωνισμού μέσω κλήρωσης (με τη χρήση του ResCom) και ανάρτηση της στη Διαύγεια και ενημέρωση των επιτροπών μέσω email
 5. Σύνταξη της Περίληψης και του Τεύχους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, ανάρτηση τους στη Διαύγεια και καταχώρηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ
 6. Σύνταξη του πρακτικού του διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για τον ορισμό του προσωρινού αναδόχου (Έντυπο  ΕΔ11), έγκριση του από την Ε.Ε.Δι. του Δι.Πα.Ε. και ανάρτηση της απόφασης αποδοχής του πρακτικού στη Διαύγεια
 7. Κοινοποίηση της απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στους λοιπούς συμμετέχοντες φορείς πλην του προσωρινού αναδόχου.
 8. Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης
 9. Διαβίβαση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης στην επιτροπή αξιολόγησης προσφορών
 10. Σύνταξη του πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για τον ορισμό του οριστικού αναδόχου (Έντυπο  ΕΔ11), έγκριση του από την Ε.Ε.Δι. του Δι.Πα.Ε. ανάρτηση της απόφασης αποδοχής του πρακτικού στη Διαύγεια και καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.
 11. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού στους λοιπούς συμμετέχοντες φορείς πλην του οριστικού αναδόχου
 12. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο και πρόσκληση υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης.
 13. Κατάρτιση σύμβασης από τον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., ανάρτησή της στη Διαύγεια και καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.
 14. Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ,  τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:

 1. Το παραστατικό
 2. Το υπογεγραμμένο Πρακτικό από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών/Υπηρεσιών
 3. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης)
 4. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων.
 5. Την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ σύμβαση