2152/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΔΠΜΣ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (Κωδ. Έργου 80640), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.Βασίλειο Γραμματικόπουλο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 19/01/2023 έως 30/01/2023 και
ώρα 15.00