Ανακοινοποίηση (22/12/2022) Προκήρυξης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ 2022

Ανακοινοποιείται στο ορθό η αρχική προκήρυξη (της 19/12/2022) ως εξής: [Μεταφόρτωση αρχείου] [βλ. Παράταση Διάρκειας Ισχύος Προκήρυξης]