Παράταση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ενίσχυσης Έρευνας ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ “ΠΕΕ 2022”

Παρατάθηκε η υποβολή προτάσεων προγράμματος ενίσχυσης έρευνας ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ “ΠΕΕ 2022” ως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, ώρα 23:59 [μεταφόρτωση αρχείου παράτασης προκήρυξης], σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης 236/15-2-2023 της Επιτροπής Ερευνών (Θέμα Γ2.9, 2η σελίδα, ΑΔΑ: 683446ΨΖ3Π-ΒΥ5).