ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.33295/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΚΕ 80958) (Κωδ.…

Continue ReadingΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.33295/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 263/02-08-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28712/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ : Ψ4Ψ246ΨΖ3Π-Σ6Ο, ΚΕ 80300

Απόφαση-Πρακτικού-263_02.08.2023-Α3-7_ΟΡΘΗΛήψη

Continue ReadingΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 263/02-08-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28712/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ : Ψ4Ψ246ΨΖ3Π-Σ6Ο, ΚΕ 80300

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 263/02-08-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28318/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ : Ψ4Ψ246ΨΖ3Π-Σ6Ο, ΚΕ 81114

Απόφαση-Πρακτικού-263_02.08.2023-Α3-8Λήψη

Continue ReadingΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 263/02-08-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28318/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ : Ψ4Ψ246ΨΖ3Π-Σ6Ο, ΚΕ 81114

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 260/12-07-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 26187/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ : 609846ΨΖ3Π-ΣΡ9, ΚΕ 20957

Απόφαση-Πρακτικού-260_13.07.2023-Α3-4Λήψη

Continue ReadingΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 260/12-07-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 26187/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ : 609846ΨΖ3Π-ΣΡ9, ΚΕ 20957