22715/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:

  • Διευκρίνιση ως προς το δεύτερο απαιτούμενο τυπικό και ουσιαστικό προσόν  και
  • Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 14/06/2024 έως 28/06/2024 και ώρα 15:00

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Οικονομική Διαχείριση των Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. (Κωδ. Έργου 80336)» που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Αγγελόπουλο Σταμάτιο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό  συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022