Ορισμός μελών Επιτροπών Προμηθειών-Υπηρεσιών και Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών-Υπηρεσιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης υπ' αριθμ. 38/26-07-2022 της διοικούσας επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη των επιτροπών προμηθειών -…

Continue ReadingΟρισμός μελών Επιτροπών Προμηθειών-Υπηρεσιών και Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών-Υπηρεσιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23