Ορισμός μελών Επιτροπών Προμηθειών-Υπηρεσιών και Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών-Υπηρεσιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 38/26-07-2022 της διοικούσας επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη των επιτροπών προμηθειών – υπηρεσιών και επιτροπών παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 (από 01/09/2022-31/08/2023).

[Μεταφόρτωση αρχείου]