16021/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή́ Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (Κωδ. Έργου 30319)» που
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χατζή Βασίλειο, προτίθεται, για την
υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες
(φυσικά πρόσωπα) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα, ως ακολούθως με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο
πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν.
4957/2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 06/04/2023 έως 18/04/2023 και ώρα
15:00