16016/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Πρόγραμμα Έξυπνης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για υπαλλήλους της κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης: Μαθαίνω το θέμα της τρωτότητας ως τη μεγαλύτερη δύναμη
και καινοτόμα εργαλεία μας για τη διαχείριση κινδύνων (Κωδ. Έργου 80719)» που χρηματοδοτείται από το το
Erasmus+ 2021, Smart Education and Training Program for central and local government servants: Embrace
Vulnerability as our Greatest Strength and Innovative tools for Risk Management. – SETOFF, με μοναδικό κωδικό
ταυτοποίησης (OID) E10162117, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Μιχαήλ Χάλαρη, προτίθεται,
για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό
συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της
περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 06/04/2023 έως 18/04/2023 και
ώρα 15:00