1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 11910/16-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:9Υ4Χ46ΨΖ3Π-Ψ6Ξ)