7615/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Δια τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). (εφεξής «έργο»), το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και τελεί υπό την εποπτεία του Καθηγητή κ. Πασχαλούδη Δημήτριο , Επιστημονικά Υπευθύνου του Έργου, προκηρύσσει μια (1) θέση με σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 243 παρ. 1.η), 4, 5, σε συνδυασμό με το άρθρο 246 παρ. 5 του ν. 4957/2022, υπό τους κάτωθι όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 23/02/2023 έως 06/03/2023
και ώρα 15:00