1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 50386/22-12- 2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΠΧΤ46ΨΖ3Π-Ξ6Γ)