3134/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς
Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΔΔΠΜΣ “Διδακτική των
επιστημών και σύγχρονες τεχνολογίες”, ΚΕ: 80679, με Επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.
Βασίλειο Τσιάντο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση
μίσθωσης έργου έναν εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα
προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 26/01/2023 έως 06/02/2023
και ώρα 15.00