3125/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Καινοτόμα βιολειτουργικά τρόφιμα και προϊόντα με βάση τα ελληνικά ενδημικά βότανα και το ακτινίδιο : Ανάπτυξη – Ανάλυση – Χαρακτηρισμός – Αξιοποίηση» με κωδικό MIS 5179248 και ακρωνύμιο “Bio-Synergy” (Κωδ. Έργου ΔΙΠΑΕ 80615, πράξη ΚΜΡ6-0268372) που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- Κεντρική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2014-2020» «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» , με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Καλογιάννη Σταύρο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργά τη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 26/01/2023 έως 06/02/2023
και ώρα 15.00