3116/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έ ρευνας του Διεθνού ς Πανεπιστημίου της Ελλά δος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ελαστικά και αυτο -θεραπευόμενα ηλεκτρικά νανο-δίκτυα ισχύος» (Κωδ. Έργου 80546) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EUROPEAN COMMISSION -European Research Executive Agency), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ.Θωμά Λάγκα, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 26/01/2023 έως 06/02/2023
και ώρα 15.00