3114/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έ ρευνας του Διεθνού ς Πανεπιστημίου της
Ελλά δος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Φωτοσυνθετικές καλλιέργειες
μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας για τον
άνθρωπο, τα ψάρια και τα ζώα (Κωδ. Έργου 80395)» που χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση
Κρατικών Ενισχύσεων Έ ρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Β’ Κύκλος , με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Ελένη Καλογιάννη, προτίθεται, για την
υλοποίηση του ως ά νω έργου, να απασχολή σει με σύ μβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό
συνεργάτη (φυσικό πρό σωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσό ντα

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 26/01/2023 έως 06/02/2023
και ώρα 15.00