44223/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την
απομάκρυνση μικρο-ρύπων σε υγρά απόβλητα και στραγγίσματα υψηλού ρυπαντικού φορτίου
συνδυάζοντας την προσρόφηση, τις προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης και την τεχνολογία
μεμβρανών» MIS 5069933 (Κωδ. Έργου 30338)» πράξη που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον κ. Γ. Κύζα, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου να απασχολήσει με
Ανταποδοτική Υποτροφία έναν (1) Υποψήφιο διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για
χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την 01/01/2023 έως την 31/03/2023
και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα και θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν είτε κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του
ΕΛΚΕ), είτε θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά ή ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την
αναφερόμενη ημερομηνία στο φάκελο αποστολής), το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 01/12/2022
και ώρα 13:30