ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 38474/ 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία ΤΕΓΕΑ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΔΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ)» με κωδικό έργου 80624, που εντάχθηκε στο πλαίσιο της
πρόσκλησης με α/α 111, «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας – Περιφερειακή Αριστεία – Καινοτομία» με κωδικός
Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5046047 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Καμπουρλάζο Βασίλειο, προτίθεται,
να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπά) που
θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν είτε κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ),
είτε θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά ή ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη
ημερομηνία στο φάκελο αποστολής), το αργότερο μέχρι την ημέρα Παρασκευή, 04/11/2022, και ώρα 13:30