2ο Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια και έλεγχος συμβολαίων ενοικίασης κλπ δικαιολογητικών και προσδιορισμός ποσού που θα καταβληθεί στους επιλεγέντες φοιτητές στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.ε» ΟΠΣ5048170(ΑΔΑ:9ΙΟ446ΨΖ3Π-8ΒΩ)