29359/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 122 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση»

ΈΡΓΟ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»

Κωδικός ΟΠΣ:5181174 / κωδικός Φορέα: 80939 [ ΕΥ ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ]

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση http://elke.artibet.gr από 01-08-2022 και ώρα 15:30 έως 17-08-2022 και ώρα 12:00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.gr), του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε (http://rc.ihu.gr), καθώς και στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr όπου θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 01-08-2022 και ώρα 15:30 έως 17-08-2022 και ώρα 12:00.