27600/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή́ Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Ερευνάς του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου ΠΜΣ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ» (Κωδ. Έργου 21036)» που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Επιστημονικά
Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Χασαπίδου Μαρία, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να
απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικών συνεργατών (φυσικά πρόσωπα) που
θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν είτε κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ), είτε θα
αποσταλούν με ταχυμεταφορά ή ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη ημερομηνία στο
φάκελο αποστολής), το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 04/08/2022, και ώρα 13:30