1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 1219/13.01.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος(ΑΔΑ: ΨΧΓΠ46ΨΖ3Π-ΤΦ9)