ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 5658/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχου διδακτορικού προς σύμβαση 40 συμβάσεων ανάθεσης έργου με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες για το ακαδημαϊκό 2021-2022.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψιν την με Α.Π. 2261 / 09.06.2021 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 ‐ 2022» (ΑΔΑ: Ψ3ΑΟ46ΜΤΛΡ‐Ζ2Ψ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με απόφαση της αρ. 162ης/17-02-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προσκαλεί νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος,
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για τη σύναψη 40 συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος
2021‐ 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ: 5030588, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Κορλό Απόστολο, Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης Δι.Πα.Ε

Η Ορθή Επανάληψη αφορά διόρθωση στους πίνακες των μαθημάτων, για το Τμήμα Νοσηλευτικής Παράρτημα Διδυμοτείχου, στο Επιστημονικό Πεδίο “Δημόσια Υγεία” στο Μάθημα “Κοινοτική Νοσηλευτική/ Αγωγή Υγείας” το σωστό εξάμηνο είναι Β και όχι το Δ που ήταν δηλωμένο μέσα.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρεςκαι ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί από τον ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη 03-03-2022 και ώρα 15.30