ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5591/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος » με Κωδικό ΟΠΣ 5048170 στον Άξονα Προτεραιότητας Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020» με Κωδ. Έργου 20853, (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3746/05-07-2018, κωδ. ΕΔΒΜ 85), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προκηρύσσει την χορήγηση εβδομήντα έξι (76) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων και των Σχολών του ΔΙΠΑΕ (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, που επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα τα ακόλουθα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, τα στοιχεία τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον σύνδεσμο:
https://www.ihu.gr/go/ypotrofies20a21b από Πέμπτη 17/02/ 2022 έως και Παρασκευή 31/3/2022 και ώρα 12.00 πμ