5593/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Η Επιτροπή́ Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βελτιστοποίηση τοποθέτησης και καταμέτρησης εμπορευμάτων σε μεγάλους βιομηχανικούς χώρους με χρήση μη επανδρωμένων
αεροσκαφών» με κωδικό MIS 5136429 (Κωδ. Έργου 80568 πράξη ΚΜΡ6-0083129) που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – Κεντρική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2014-2020»
«Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Βαρσάμη, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου να απασχολήσει με Ανταποδοτική Υποτροφία έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο , που μπορεί να εκτείνεται, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 30/09/2023 και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.000,00€ (δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ) και ο οποίος θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ), είτε θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά ή ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την
αναφερόμενη ημερομηνία στο φάκελο αποστολής), το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη 03/03/2022, και ώρα 13:30.