1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 40528/18-11-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΟ7Ι46ΨΖ3Π-Ο8Λ)