48047/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Εργασίες αρμοδιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 “Ταχύρρυθμη
επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ’ αποστάσεων εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)”» με κωδικό ΟΠΣ 5070524 (Κωδ. Έργου 80542)» εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Αύγουστο Τσινάκο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να
απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έξι (6) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της διαύγειας (https://diavgeia.gov.gr/)στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε. (https://www.ihu.gr/news/) και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (https://rc.ihu.gr/)όπου θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω
ιστοσελίδες από 30/12/2021 έως 13/01/2022.