Πρακτικά αξιολόγησης υποψηφιων ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοιχτό Μητρώο Επιμορφωτών για τηn υποστήριξη της Πράξης “Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070524.