6484/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια, στα πλαίσια της πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο”

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος » με Κωδικό ΟΠΣ 5048170 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδ. Έργου 80353, (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3746/05-07-2018, κωδ. ΕΔΒΜ 85), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ.8871/31.1.2020 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (ΕΛΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην online πλατφόρμα προκειμένου να εγγραφούν ως υποψήφιοι
enoikio.cm.ihu.gr από 19/02//2021 έως 19/03/ 2021 και ώρα 12.00πμ