35742/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος » με Κωδικό ΟΠΣ 5048170 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» με Κωδ. Έργου 20853, (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3746/05-07-2018, κωδ. ΕΔΒΜ 85), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 8871/31.1.2020 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, τα στοιχεία τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον σύνδεσμο:

https://www.ihu.gr/g/ypotrofies20a21b

από Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2020 έως και Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 πμ