1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 28737/18-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος