22502/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 13/06/2024 έως 23/06/2024 και ώρα 15:00

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανθεκτικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνική Δικαιοσύνη: προς μια δίκαιη, πράσινη ψηφιακή μετάβαση των Ελληνικών
Περιφερειών» με διακριτικό τίτλο “JustReDi” , που συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθ. TAEDR0537352 (ΚΕ 81063), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μαγνήσαλη, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022.