21094/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 31/05/2024 έως 10/06/2024 και ώρα 15:00

Η Επιτροπή́Ερευνών του Ειδικού́Λογαριασμού́Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Εικονικό Αμφιθέατρο», με διακριτικό τίτλο «Quality of Interaction in the Virtual Auditorium», (Κωδ. Έργου 81310), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ Αλκιβιάδη Τσιμπίρη, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου δυο (2) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης,με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022.