20231/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 23/05/2024 έως 03/06/2024 και ώρα 15:00

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.),στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο :Κινητικότητα Φοιτητών & Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Erasmus + KA131 2023-1-EL01-KA131-HED-000129159 ΥΠΟΕΡΓΟ 1, ΚΕ 81334: (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΣΕΡΡΕΣ ) G THESSAL14 που χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παναγιώτη Κασσιανίδη, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ,κατ’άρθρο 243 παρ. 5 του ν.4957/2022.