18032/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 25/04/2024 έως 08/05/2024 και ώρα 15:00

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Accelerating the sustainable production of advanced biofuels and RFNBOs – from feedstock to end-use» (Κωδ. Έργου 81053)
που χρηματοδοτείται από το European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) με αριθμό προγράμματος 101118286 και ακρωνύμιο FUELPHORIA του έργου HORIZON – CL5-2022-D3-02, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Π. Σαμαρά, προτίθεται, για την
υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ένα εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής της θέσης, με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022.