16548/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 11/04/2024 έως 22/04/2024 και ώρα 15:00

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ένα νέο ιεραρχικό οικοσύστημα διαχείρισης ενεργειακής ευελιξίας τόσο σε επίπεδο κτιρίου όσο και σε επίπεδο πόλης (Κωδ.
Έργου 81485)» Fledge, με αριθμό έργου F-DUT-2022-0337, που συγχρηματοδοτείται από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ Ιωάννη Κωσταβέλη, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022.