14501/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 28/03/2024 έως 08/04/2024 και ώρα 15:00

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Επισπεύδον Τμήμα), του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Κωδ. Έργου 40246), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Πασχαλούδη, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022