Αναθεωρημένη 3η έκδοση του εντύπου ΕΔ13α (Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από συνεργάτες)

Αναθεωρήθηκε στην 3η έκδοση το έντυπο:

ΕΔ13α: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων από Συνεργάτες

με ημερομηνία έναρξης ισχύος: 21/3/2024, που μπορείτε να βρείτε από την ενότητα Διοικητικά Έντυπα.