13342/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15.00

Η Επιτροπή́ Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Κωδ. Έργου 80734)» που
χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΛΚΕ που προήλθαν δυνάμει των 130/06-04-2001,1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως του ποσού που συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα υπόχρεων της υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22-05-2019 κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 107422/Β9/Φ11/629/03-07-2019 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 2859), το ύψος του οποίου προσδιορίστηκε κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος « Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» σε εφαρμογή της περ. β της παρ.1 του άρθρου 132 του ν.4763/2020(Α’ 254), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 15513/Β9/Φ11/106/14-02-2024 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με Επιστημονικά́ Υπεύθυνο τον κ. Σταμάτιο Αγγελόπουλο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022