13312/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15:00

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «A method to improve the knowledge and attitudes of Greek registered midwives and midwifery students on gender equality, sexual diversity and reproductive health rights of members of the LGBTQ community: the ATHENA (A meTHod to improvE the knowledge aNd Attitudes) study (Κωδ. Έργου 81284)» που υλοποιείται και χρηματοδοτείται από το πλαίσιο της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU (Αριθμός Έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:15320), ΕΘΝΙΚΑ 2021-2025, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αντωνάκου Αγγελική, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής της θέσης ήτοι χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022